Projekt i staden

Tycker du att det är många grävarbeten på gång i stan? Flera av dem hjälper till att göra staden mer motståndskraftigt mot skyfall. Vi separerar ledningar, sänker parker och bygger dagvattenmagasin där vattnet kan lagras när det regnar mycket. På kartan ser du vad vi gör var.

Projekt för att skyfallssäkra Malmö och Lund

...

...
  • avslutade projekt

  • pågående projekt

  • planerade projekt

  • kombinerat ledningsnät

  • verksamhetsområde dagvatten

Kombinerat ledningsnät
Avloppssystem där spill- och dagvatten rinner i samma ledningar. Det är vanligt i områden som anlades före 1960-talet och kan innebära en större risk för källaröversvämning vid skyfall.

Verksamhetsområde dagvatten
Det område där VA SYD har ansvar för att ta emot dagvatten från fastigheterna.