Att ta hand om vattnet i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla. 70 % av marken i Malmö och Lund är så kallad kvartersmark, bara 30 % är allmän platsmark. Men det regnar som du vet över hela staden, därför behöver vi hjälpas åt att göra plats för vattnet. Rent juridiskt är ansvaret uppdelat på fastighetsägare, VA SYD och kommunen. Här nedanför ser du vem som ansvarar för vad.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom din fastighet. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.

Du har som fastighetsägare också ansvar för att avvattna din tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på din fastighet och leda det till din anslutningspunkt (om du bor inom verksamhetsområdet för dagvatten, det kan du se på vår karta).

VA SYD

VA SYD ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa. VA SYD ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreder VA SYD alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls.

Kommunen

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Gator, parker och planteringar – ja, mycket av det som syns ovan jord är kommunens ansvar. Men det är viktigt att komma ihåg att den allmänna marken i Malmö och Lund bara utgör ungefär 30 % av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, skolor, butiker och annat. Där har kommunen ingen rådighet.