Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på praktisk klimatanpassning för att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Den syftar också till en ökad återanvändning av vatten – reduce, reuse, recycle gäller lika mycket för vatten som för andra resurser i samhället.

VA SYD arbetar på många sätt för att skyfallssäkra våra städer, bland annat genom att hålla ledningsnätet i gott skick, se till att det är rätt dimensionerat, reparera där det behövs, göra separata dagvattenledningar i områden där det är lämpligt och anlägga öppna dagvattenlösningar.

Arbetet med att skyfallssäkra våra städer är inte gjort i en handvändning. Det tar tid, och kommer att kosta pengar. Genom att arbeta tillsammans – VA SYD, kommunen, du och alla andra som bor och verkar i staden – har vi större chans att lyckas.

Tillsammans gör vi plats för vattnet startade i Malmö 2017 och Lund 2020 och bidrar med extra satsningar som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets där VA SYD kan testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad som vanligtvis görs.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Vi är ett kommunalförbund vilket innebär att vi är en politiskt styrda och består av våra medlemskommuners VA-verksamheter. VA SYD samarbetar med alla fem medlemskommuner för att vara bättre rustade inför framtida extrema regn, men just den här satsningen gäller Malmö och Lund. VA SYDs officiella hemsida hittar du på vasyd.se