Projekt för att skyfallssäkra Malmö

...

...
  • avslutade projekt

  • pågående projekt

  • planerade projekt

  • kombinerat ledningsnät

  • verksamhetsområde dagvatten

Kombinerat ledningsnät

Avloppssystem där spill- och dagvatten rinner i samma ledningar. Det är vanligt i områden som anlades före 1960-talet och kan innebära en större risk för källaröversvämning vid skyfall.

Verksamhetsområde dagvatten

Det område där VA SYD har ansvar för att ta emot dagvatten från fastigheterna.

Vem ansvarar för vad i skyfallshanteringen?

Att ta hand om vattnet i staden vid extrema regn är ett gemensamt ansvar för alla. 70% av marken i Malmö är så kallad kvartersmark, bara 30% är allmän platsmark. Men det regnar som du vet över hela staden, därför behöver vi hjälpas åt att göra plats för vattnet. Rent juridiskt är ansvaret uppdelat på fastighetsägare, VA SYD och Malmö stad. Här nedanför ser du vem som ansvarar för vad.

Fastighetsägare

Som fastighetsägaren har du ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligger ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.

VA SYD

VA SYD ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa. VA SYD ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreder VA SYD alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls.

Malmö stad

Malmö stad har ansvar för stadsplanering. Gator, parker och planteringar – ja, mycket av det som syns ovan jord är kommunens ansvar. Men det är viktigt att komma ihåg att den allmänna marken i Malmö bara utgör ungefär 30% av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, skolor, butiker och annat.

Läs mer

Läs mer om VA SYD och Malmö stads arbete med skyfallshantering.

Se också

Skyfallsplan för Malmö

Tillsammans med Malmö stad har VA SYD arbetat fram en skyfallsplan. Läs mer Stäng
Se också

Åtgärdsplan Malmö

VA SYDs åtgärdsplan visar ledningsnätets status idag och imorgon. Läs mer Stäng
Se också

Om oss

VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö. Gå till sidan
Se också

Så funkar dagvatten med Anders och Måns

Så funkar det-profilerna förklarar vart regnet... Läs mer Stäng
Se också

Varför större ledningar inte är svaret

Varför kan vi inte bygga bort probelmen... Läs mer Stäng