Vill du hjälpa till att minska risken för källaröversvämning kan du koppla husets stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna istället. I Lund och Malmö kan du få ekonomisk ersättning när du kopplar stuprör från ledningsnätet och tar hand om regnvattnet i trädgården.

I Lund och Malmö kan du få 2 500 kronor för varje stuprör som på korrekt sätt kopplas från VA SYDs ledningsnät. Villkor för ersättning är att:

  • Fastigheten är belägen innanför verksamhetsområdet för dagvatten i Lunds eller Malmö kommun, det ser du på vår karta
  • Ytan vars vatten rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter
  • Vattnet inte rinner in på grannfastighet eller ut i gatan
  • Vattnet leds ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur
  • Det kapade stupröret är igenpluggat där det går ner i marken
  • Ersättningen gäller för nya stuprörsbortkopplingar samma år som de görs

Så här ansöker du om ersättning

Du ansöker om ersättningen när arbetet är utfört. Ladda ner och fyll i det här formuläret och skicka det till VA SYD på kund@vasyd.se när du är klar. Före beslut om ersättning ska VA SYD få möjlighet att besiktiga utförda arbeten. Som besiktning ska du tillsammans med formuläret skicka in dokumentation som visar:

  • Att rören ner i marken är igenpluggade. Ta bilder.
  • Hur avledningen av stuprörsvattnet ser ut efter utfört arbete. Ta bilder.
  • Vilka stuprör som kopplats bort. Rita exempelvis in dem på en installationsritning som du kan beställa här.

Att VA SYD tagit del av bilderna medför inte att VA SYD tar ansvar för eventuella skador med anledning av bortkopplingen. Information om hur du gör själva bortkopplingen hittar du på vår sid om att kapa stuprör. Som fastighetsägare ansvarar du själv för utförandet och kostnaderna för bortkopplingen, både om du gör arbetet själv eller väljer att anlita en hantverkare.

Från VA SYDs Kartenhet kan du begära ut befintliga installationsritningar över fastighetens VA-ledningar, det kan vara bra att ha när du planerar din trädgård. Beställ dem i formuläret på den här sidan.

Någon går bakom en skylt i en regnrabatt med texten Jag har gjort plats för vattnet
Förutom ekonomisk ersättning om 2 500 kronor får du en skylt som berättar att du gjort plats för vattnet. Sätt den synligt så inspirerar du grannar och vänner!

Dagvattentaxa

Alla inom verksamhetsområdet för dagvatten betalar dagvattentaxa. Dagvattentaxan för ett småhus (en- och tvåbostadshus) för respektive kommun hittar du på vasyd.se. Taxan är uppdelad i två delar, en för avledande av vatten från den egna fastigheten och en för avledande av vatten från den allmänna platsen i ditt närområde. Om du kopplar bort alla dina stuprör, ditt dräneringsvatten och inte leder vatten från hårdgjorda ytor till det allmänna ledningsnätet kan du ansöka om att slippa betala den del av taxan (50%) som gäller avledning av vatten från din fastighet. Observera att om du eller nästa fastighetsägare vill återansluta er till ledningsnätet så krävs det en ny anslutningsavgift. Denna varierar beroende på om servisen finns kvar eller inte, men uppgår till ett antal 10 000 kronor.