Vid väldigt kraftiga regn och skyfall kan det kommunala ledningsnätet bli fullt och det finns då risk för baktryck. Det innebär att vatten kan tryckas in från ledningsnätet i gatan och orsaka översvämning i källare via golvbrunnar. Ett sätt att skydda sig är att installera någon typ av bakvattenstopp. Detta stänger automatiskt då det finns risk för baktryck och förhindrar vatten från att tryckas in i fastigheten.

Risken för baktryck är störst om du bor i ett område med kombinerade ledningar, det vill säga där dagvatten och spillvatten avleds i samma ledning. Du kan se om din fastighet ligger i ett kombinerat område på vår karta.

Bakvattenstopp

För flerfamiljshus är det vanligast att placera bakvattenstoppet i fastighetens källare. Bakvattenstoppet ska vara utrustat med pump som kan pumpa ut spillvattnet även när ventilen är stängd. Är regnvattnet anslutet till samma ledning måste pumpen vara dimensionerad för att även klara detta vatten. Pumpa alltid källardränering för att förhindra dämning kring huset.

Tänk på att bakvattenstoppet ska vara godkänt för fekalier. Ett bakvattenstopp kräver regelbunden tillsyn, följ tillverkarens skötselinstruktioner. Ett dåligt skött bakstopp ger i värsta fall inte något översvämningsskydd.

Pump för dräneringsvatten

Källardränering bör alltid pumpas för att undvika att vatten dämmer upp i dräneringsledningarna runt huset.

Pump för avloppsvatten

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet från källarplanet. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen. Tänk på att pumpen ska vara godkänd för fekalier.