Gröna tak både fördröjer och minskar mängden regnvatten som rinner av från taket vilket minskar belastningen på stadens dagvattensystem. Det leder i sin tur till minskad risk för översvämning när det regnar riktigt mycket.

Förutom att fördröja regn bidrar gröna tak till ökad biologisk mångfald. De hjälper till också till med viss temperaturreglering tack vare sina isolerande egenskaper. Ytterligare en fördel är att det fungerar bullerdämpande, en aspekt som är extra viktig i stadsmiljöer.

Hur mycket vatten som taket kan ta upp beror på hur tjock växtbädden är. Det finns numera flera olika lösningar som är särskilt utformande för att drastiskt minska avrinningen vid skyfall. Scandinavian Green Roof Institute är ett kompetenscenter för gröna tak och gröna väggar, kontakta gärna dem för råd.