Vid väldigt kraftiga regn och skyfall kan det kommunala ledningsnätet bli fullt och det finns då risk för baktryck. Det innebär att vatten kan tryckas in från ledningsnätet i gatan och orsaka översvämning i källare via golvbrunnar. Ett sätt att skydda sig är att installera någon typ av bakvattenstopp. Detta stänger automatiskt då det finns risk för baktryck och förhindrar vatten från att tryckas in i fastigheten.

Risken för baktryck är störst om du bor i ett område med kombinerade ledningar, det vill säga där dagvatten och spillvatten avleds i samma ledning. Du kan se om du bor i ett kombinerat område på vår karta.

Det finns flera olika typer av bakvattenstopp. Ett bakvattenstopp förutsätter att det bara är spillvatten (vatten från till exempel diskhoar, toaletter, duschar) från huset som leds i den aktuella ledningen. Annars riskerar du att inte få bort regnvatten och dräneringsvatten när ventilen är stängd, vilket kan leda till fuktskador. Regnvattnet kan du ta hand om i din trädgård och dräneringsvattnet bör du pumpa om du har källare.

Bakvattenstopp

Bakvattenstopp kan placeras antingen inne i huset eller utanför, inom fastighetens tomtmark. Ett bakvattenstopp som placeras inne i huset förhindrar inte vatten från att dämma i dräneringen runt huset. Ett bakvattenstopp utanför huset förutsätter att stuprören inte är anslutna till ledningen som går till bakvattenstoppet, i så fall riskerar du att ditt eget dagvatten orsakar översvämning om bakvattenstoppet är stängt. Pumpa alltid din dränering om du har källare för att förhindra dämning kring huset.
Tänk på att bakvattenstoppet ska vara godkänt för fekalier. Ett bakvattenstopp kräver regelbunden tillsyn, följ tillverkarens skötselinstruktioner. Ett dåligt skött bakstopp ger i värsta fall inte något översvämningsskydd.

Avstängningsbar golvbrunn

De enklaste typerna av bakvattenstopp monteras i golvbrunnarna i källaren. Dessa förhindrar bara att vatten inte trycks upp ur golvbrunnar. Stiger vattnet väldigt högt kan det tränga upp via toaletter. Dessa förhindrar heller inte att vatten dämmer i dräneringen runt huset. Det är viktigt att golvbrunnen är ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem.

Pump för avloppsvatten

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i källaren är att pumpa spillvattnet från källarplanet. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen. Tänk på att pumpen ska vara godkänd för fekalier.

Pump för dräneringsvatten

Har du källare bör du alltid pumpa dräneringsvattnet för att undvika att vatten dämmer upp i dräneringsledningarna runt huset.